UNIVERSALA VIVO LIGO

Daŭropovo, sendependeco, memsubteno, memsufiĉo, alternativaj energifontoj kaj rimedoj, scienco k tekniko - ties studoj, riserĉo kaj praktika uzo. Riserĉo pri la
Produktado kaj uzo de la alternativaj energioj per memfaraj metodoj. Naturkuracado kaj sana vivstilo. Uzado de la korekta Internacia Lingvo - Esperanto.

UNIVERSALA VIVO LIGO
Loko de la sinesprimo sen "Politika Korekteco".
Ĉiu
j formoj de la "politika korekteco" estas - kaj ĉiam estos - senkompromise deĵetataj ĉi tie

Korespondon bonvolu direkti al la adreso:
esperioster@gmail.com
(nepre aldonu "al la praktiko" en la temo de la mesaĝo, alie, ĝi povos perdiĝi).

15 Jun 2011

Novaĵoj el Krakovo

Sendita per: Maria Majerczak


La teksto enhavas informojn pri iuj el la E-agadoj en Krakovo, ekde sept. 2009 ĝis 16 jan. 2010. 

Ĉar la teksto enhavas informojn daŭre aktualajn, ni publikigas ilin.


NOVAĴOJ EL KRAKOVO

ILEI-AGADO

Disponeblas en la reto la statistiko pri E-instruado en polaj lernejoj en 2009/10

Pli ol 40 E-kursoj, inter kiuj 25 (+ 2 kursaroj) en 20 lernejoj de la lando; 23 urboj aŭ vilaĝoj kun E-instruado, 36 instruantoj +3 instruistaj teamoj ktp. – jen datumoj pri E-instruado en Pollando dum la lerneja jaro 2009/2010. 

Listojn de la urboj, lernejoj, nomojn de la instruantoj k.a. bv. vidi en  http://esperanto-reto.org/ilei  > Agado de polaj instruistoj > Statistiko 2009/10.

En la statistiko videblas ankaŭ informo pri tri EU-projektoj, kiujn organizis kaj/aŭ partoprenis du polaj lernejoj kaj la asocio PEA. Nun, en 2011, eblas aldoni, ke pro Grundtvig Pola Esperanto-Asocio (ne ILEI-PL) gajnis asocian premion. La projekto ebligis ankaŭ individuan premion al lernantino-asistantino. Kontribuis al tiu grava duobla sukceso de esperantistoj ankaŭ Zsofia Korody el Herzberg kaj multaj aliaj E-aktivuloj.
                                                                                           
Jen la retpaĝaroj de polaj E-instruistoj  kaj lernejoj kun E-instruado (aŭ, se la ligilo ne funkcias, bv. uzi: https://docs.google.com/View?docID=0AWLyo2buioHAZGhwM3NmNXBfMTEyOGNkY3F2Z2hn&revision=_latest )

Iuj el la instruistaj retpaĝoj troviĝas en la retejo mem de la pola sekcio. Al aliaj, eksteraj, resendas ligiloj.

Renkontiĝo de polaj E-instruistoj, sept. 2009
Dum „Arkones”, en Poznano (18-20 sept.), pluraj E-instruistoj en polaj lernejoj renkontiĝis kun Maria Majerczak, kiu dum 13 jaroj kunlaboras kun ili kadre de ILEI-agado, konsilante kaj kunordigante. 

Estis priparolata la aktuala situacio de instruado de la Internacia Lingvo en la ŝanĝiĝanta situacio en la eduka tereno de Pollando, necesaj strategioj, neceso de pliprofesiiĝado de E-instruistoj, kaj en serio da renkontoj kun difinitaj instruistoj estis pripensitaj konkretaj paŝoj celantaj solvon de problemoj en iliaj lernejoj, k.a.

Programo favore al Esperanto en unu el la Zamenhof-lernejoj
En januaro 2010 okazis du laborsesioj kaj postaj konsultadoj de Danuta Kierczak, gvidanta E-okupojn en la Zamenhof-lernejo en Zagórnik (suda Pollando), kaj Maria Majerczak. 

Ilia celo estis trovo de rimedoj por plibonigo de la situacio de Esperanto en la lernejo. Estas starigita programo. Ĝi konsistas el kelkaj partoj, kaj jam komenciĝis ĝia realigado. Ĝi apartenas al la realigata de pluraj jaroj projekto de ILEI-Pollando „Esperanto en Zamenhof-lernejoj”.

Aktualigo. 
Inter la helprimedoj, artikolo en IPR pri la jubilea festo de la Patrono de la lernejo kun spektaklo - organizita de Danuta Kierczak en dec. 2009 - plibonigis la rilaton de la lernejdirektoro al Eo, kaj la instruistino ekhavis flugilojn, sur kiuj jaron poste, ŝi organizis ankoraŭ pli belan spektaklon pri L. Zamenhof , okaze de la 20-a datreveno de dono de lia nomo al la lernejo.

Unu programero - partopreno de gelernantoj de tiu lernejo en la E-renkontiĝo pro 50-jariĝo de Benelukso, en Belgio, kaj vizito en Eŭropa Parlamento, kun renkontiĝo kun parlamenta altrangulo, ne povis esti realigita, ĉar gepatroj ne deziris eksterlandan vojaĝon de siaj infanoj.

Projekto „Esperanto en nemovadaj konkursoj”
Kadre de la jam multajn jarojn realigata projekto de la pola sekcio de ILEI „Esperanto en nemovadaj konkursoj”, en decembro 2009 estis denove lanĉita varbado inter lernejaj instruistoj kaj lernantoj por partopreno en la E-branĉo de la fremdlingva lerneja artkonkurso „Alproksimiĝu al la mondo”, en 2010. Esperantistoj jam havis dum tiu konkurso sukcesojn, inter kiuj la plej grava estis la Ĉefpremio (Grand Prix), kiun gajnis la prapranepino de Antoni Grabowski, Natalia Dobrowolska (ŝi prezentis sian konkursan programeron ankaŭ dum la ILEI-Konferenco en Krakovo).

Reagis kelkaj instruistoj. Al tiuj, kiuj ne estas esperantistoj, estis proponita repertuara, lingva kaj arta helpo.

Gravas subteni la jam atingitajn rezultojn. Se ILEI-Pollando dum ok jaroj flegis la esperantistan partoprenon en la granda, prestiĝa lerneja konkurso "Alproksimiĝu al la mondo", ĝi celis ne nur prezentadon al la publiko de programeroj en Esperanto kaj artan disvolviĝadon de la lernantoj, kiuj poste eble kontribuos al la E-kulturo, sed ankaŭ stimuladon de agoj celantaj ekeston de pli firmaj faktoj, inter kiuj tre grava estas lerneja instruado de Esperanto.

Efektive, la plimulto de la lernejoj partoprenantaj la konkurson "Alproksimiĝu al la mondo" enkondukis E-instruadon por povi partopreni tiun prestiĝan konkurson! Ĝi montriĝas tuja kaj efika enkondukilo de la lingvo Esperanto en lernejojn. Sen plendi pri manko de la ja ege dezirindaj leĝoj, ni tuj uzu la eblojn, kiujn oferas la realo.  
  
Novaĵoj el la ILEI-lernejo
En januaro 2010, en la ILEI-lernejo en Ĉajovice okazis novjara E-koncerto de la duopo Aleksandro Ĥrustalov kaj Tatjana Orjol el Dimitrovgrad (Rusio).

En 2008/9 Esperanton instruis en la lernejo la studentino Anna Mroczkowska, kaj ekde printempo 2009 realigas ĝin la pedagogo Jadwiga Dzięgielewska, konata kiel la E-kanzonistino Jadviga.


LA URBO KRAKOVO

Okazos sekva Nokto de Lingvoj
La Nokto de Lingvoj en Krakovo, okazinta la 24-an de julio 2009, tuj post fermo de la 42-a Konferenco de ILEI, kiel unuafoja tia aranĝo, allogis negrandan publikon (kelkdek urbanojn), sed atingis multajn pere de la amaskomunikiloj, ĉe kiuj ĝi vekis grandegan intereson.

La ĉefaj kontribuantoj al la programo estis partoprenantoj de la 42-a Konferenco de ILEI. Por ke la Nokto ne restu unufoja aranĝo, kaj la altkvalita laboro de la kontribuintoj servu la estontecon, ĝi firme instaliĝos en la kultura pejzaĝo de la Eŭropa Kultururbo Krakovo, en la serio de la nun ege popularaj urbaj "Noktoj de…" (Nokto de Muzeoj, Nokto de Teatroj, Nokto de Ĵazo k.a.). Organizados ĝin medio de superaj lernejoj.


INFORMADO

Informado en superaj lernejoj de Krakovo kaj en aliaj lokoj de la urbo
Dum la monatoj sept.-dec. 2009 okazis - kutima en Krakovo en tiu parto de la jaro - vasta inform-varbkampanjo pri Esperanto, pri E-instruado en Krakovo, k.a.     
  
Jagelona Universitato ĉiujare informas pri siaj lingvaj kursoj per internaj universitataj anoncoj, retpaĝoj, enurbaj reklamoj sur ekranegoj aŭ sur urbaj aŭtobusoj, sed kaze de Esperanto tiu informado estas nesufiĉa. Necesas plia informdisvastigado.

En la kampanjo 2009 estis uzitaj diversaj rimedoj, i.a. kvincent ekzempleroj de kvar diversaj afiŝoj kaj flugfolioj pri la universitata kurso „Esperanto – lingvo kaj kulturo”. En muzik-kafejoj estis disdonata flugfolio pri la junulara E-renkontiĝo dum la rokfestivalo en Roskilde, Danlando. 

Informoj estis dissenditaj pere de la Novaĵservo, kaj individuaj mesaĝoj estis senditaj al personoj, kiuj jam antaŭe montris intereson pri Esperanto, al lingvolernintoj, kun peto pluinformi, al pli ol 8000 gestudentoj de WSZiB (Supera Lernejo de Direktado kaj Bankismo). Okazis prelegoj, estis disdonataj fotokopioj de artikoloj pri Esperanto. 

Ni disponas pri tre taŭgaj por varbado nacilingvaj artikoloj pri Esperanto, verkitaj de membroj de la Rondo de Junaj Ĵurnalistoj-Esperantistoj en Krakovo kaj publikigitaj en revuoj. La informkampanjon gvidis Maria Majerczak, la afiŝadon realigis studentoj esperantistaj kaj neesperantistaj. Estis uzitaj pliaj informrimedoj, krom la menciitaj.

Unuhora elsendo pri Esperanto en Pola Radio Kraków  
La 2-an de  nov. 2009, en Pola Radio Kraków (sudpollanda parto de Pola Radio, atingebla ankaŭ interrete) okazis unuhora elsendo pri diversaj aspektoj de Esperanto, inter kiuj estis emfazitaj la lernfacileco de la lingvo kaj la faka agado. La intervjuitoj, Maria Majerczak kaj Vladimiro Opoka, medicinisto, aktivas respektive en ILEI kaj UMEA. Aŭskultantoj partoprenis konkurson kun premioj.


UNIVERSITATA E-INSTRUADO KAJ AGADO

Reklama E-kurso en Jagelona Universitato
La 7-an kaj 8-an de sept. 2009, en Jagelona Universitato okazis 2-taga, 4-hora reklamcela E-kurso por personoj, kiuj aliĝis al ĝi dum la Nokto de Lingvoj.

Aktualigo.
Instruante, oni notas, ke ia nombro da studantoj aliĝas al E-kursoj pro kuriozeco. Nu, reklama kurseto povas satigi ilian scivolemon kaj fari, ke por tiu celo ili ne plu bezonos longan kurson. El la raportata 9-persona grupo ekstudis kaj finis la kurson, kun ekzameno kaj Certyfikat pri Esperanto de Jagelona Universitato, unu persono. Kelkaj aliaj, inter ili du lernejanoj, deklaris, ke ili emus lerni Esperanton, sed tio ne tuj estas ebla, pro tempomanko. 

Laŭda mencio pri la universitata E-instruado, en revuo
En la papera revuo „SMS” (okt. 2009) aperis tutpaĝa artikolo pri instruado de lingvoj en Jagelona Universitato. La kurso de Esperanto estas menciita kiel furoraĵo de la antaŭa jaro, apud la kursoj de la lingvoj ĉina kaj japana.

Novaj E-kursoj en krakovaj superaj lernejoj
Tamen, varbado en urbo kun multegaj kulturaj kaj sciencaj allogaĵoj ne estas facila. Rezulte de la informkampanjo gestudentoj, kiel kutime, diversurbaj, eklernis la Internacian Lingvon en Jagelona Universitato kaj Supera Lernejo de Direktado kaj Bankismo (WSZiB). Organizis la informkampanjon kaj instruis Maria Majerczak. 

Tri studentinoj de biologio en Jagelona Universitato elektis la oficialan dusemestran kurson „Esperanto - lingvo kaj kulturo”, kiel sian devigan studobjekton. En la pasinta universitata jaro, laŭ sia elekto la lingvon lernis devige kvin gestudentoj de filologioj, kaj la tuta 9-persona grupo plensukcese ekzameniĝis fine de majo. Dum la buŝa parto de la ekzameno 7 el ili parolis flue pri la ekzamenaj temoj.

La kursoj nun estas 60-horaj, 2-semestraj. 

Aktualigo. 
En feb. 2010 la E-kurso en WSZiB, bedaŭrinde, ĉesis ekzisti, pro kaŝa misfaro de nia kunlaborantino.

Studsesio de la perreta-semajnfina E-kurso
La 16-an de januaro, en Jagelona Universitato okazis la unua ĉeesta studsesio por partoprenantoj de la unua en tiu supera lernejo perreta-semajnfina elementa E-kurso.

Universitataj diplomlaboraĵoj pri E-temoj
En decembro 2009 Evelina Tokarczyk tre sukcese defendis sian magistrigan laboraĵon „Humanaj aspektoj de Esperanto”, verkitan en la fako Internaciaj Rilatoj de Jagelona Universitato. Evelina Tokarczyk estas prezidantino de la Studenta Scienca E-Rondo en Jagelona Universitato. 

Pri preparado de la laboraĵo eblas legi en ŝia anoncpaĝo kaj letero, en http://www.esperanto-reto.org/studenta , en la sekcio Diplomlaboraĵoj pri E-o – helpo. La nacilingva laboraĵo kun resumo en Esperanto aperos sampaĝare, en la sekcio Diplomlaboraĵoj pri Esperanto - tekstoj.

Entute, dum 2006-2009 kvar studentinoj defendis diplomlaboraĵojn pri E-temoj en neesperantaj fakoj de krakovaj superaj lernejoj: kulturologio internacia, ĝermana filologio, sociologio, internaciaj rilatoj, kaj unu en la E-fako de Poznano. 

La temoj estis respektive: la kulturo de Esperanto, E-lernado, la lingva-kultura komunumo de esperantistoj, la humanaj aspektoj de Esperanto kaj ties propedeŭtika valoro. En la proksima urbo Katowice estas preparata magistriga laboraĵo pri E-bibliotekoj, kaj jam aliaj krakovaj gestudentoj esploras la eblon diplomiĝi pri E-rilata temo. La universitatan E-instruadon kaj agadon prizorgas Maria Majerczak. 

Aktualigo. Ĝisdatigita listo de diplomlaboraĵoj pri E-temoj aperos.

STUDENTA E-AGADO

En decembro reeklaboris la studentaj E-rondoj. Tiu de Jagelona Universitato, funkcianta ekde 1996, akceptis parte daŭrigan, parte novan agadprogramon por 2009/10, t.e. por la tempo ĝis la fino de majo 2010. Inter la eroj de la agadplano estas denova organizo de tritaga prezentado de Esperanto kadre de la krakova Scienc-Festivalo (okazonta en majo 2010), kunorganizo de la dua Nokto de Lingvoj en Krakovo, pli da kontakto kun- kaj helpo al E-lernintoj kadre de konkretaj projektoj, sciencaj taskoj k.a.

La nove fondiĝanta E-rondo de WSZiB ellaboris kaj intencas prezenti programon, kiu emfazas taskojn kulturajn, lingvajn kaj informatikajn.

Inter zorgoj alproksimigi la komencantojn al la esperanta komunumo kaj ĝia kulturo estis partoprenigo, fine de decembro, de grupo da krakovaj gejunuloj en parto de la Junulara E-Semajno (JES) en Zakopane, laŭ la afabla invito de la organizantoj, kaj koncerto en Krakovo, dum januara E-leciono, de la duopo Aleksandro Ĥrustalov kaj Tatjana Orjol, kiun sekvis renkontiĝo en restoracio kun E-konversacio de komencantoj kun kelkaj eksterlandaj gastoj.

Por interkulturaj kontaktoj kaj lingva perfektiĝado gravas ankaŭ aktivado en Pasporta Servo. Al la jamaj tri krakovaj gejunuloj-gastigantoj nun aldoniĝis tri aliaj, kio ankaŭ signifos pli da tiel bezona loĝhelpo al esperantistoj en la ofte vizitata urbo.

KULTURA INSTRUAGADO

Okazis sekva renkontiĝo de la Diskutrondo de Poeziŝatantoj
Dum „Arkones”, en septembro 2009, okazis sekva el la renkontiĝoj de la Diskutrondo de Ŝatantoj de la Esperanta Poezio, kiujn dum diversaj jaroj, dum E-aranĝoj gvidas Maria Majerczak. 

Tiu renkontiĝo diferencis de la antaŭaj. Ĉi-foje, al analizado de E-poezio estis aplikita ne literatura, sed muzika aliro. La partoprenantoj sekvis vojon inter la teksta sfero de E-poemo kaj muziko, kaj mem ekzerciĝis pri komponado de muziko por poeziaĵo. Informojn pri la metodo kaj la prezentitaj muzikigitaj E-poemoj, akompanataj de la renkontiĝa folio, bv. poste trovi en http://esperanto-reto.org/ilei - Novaĵservo - nia agado.

Maria Majerczak